Deklaracje i opłaty

W związku z podjęciem Uchwały nr II/17/18 oraz Nr II/18/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmianie ulegnie metoda oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2019r.  Wysokość opłat będzie liczona od osoby, a nie jak dotychczas od gospodarstwa.

W przypadku odpadów komunalnych, które będą zbierane w sposób selektywny, wysokość miesięcznej opłaty będzie wynosić:
    • 8,50 zł od jednego mieszkańca

Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny:
    • 17 zł od jednego mieszkańca

W przypadku, gdy na danej nieruchomości następuje okresowa zmiana liczby mieszkańców np. w związku z czasowym pobytem poza terenem gminy  (m.in. studenci, uczniowie przebywający w internatach, budynki mieszkalne przeznaczone na  pobyt w czasie wakacji, ferii zimowych czy świątecznych),  każdorazowo właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć kolejną deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, czy to  ilości osób czy pobytu na czas określony w danym gospodarstwie domowym. Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Spytkowice: sekretariat, pokój nr 8, jak również ze strony internetowej www.spytkowice.pl.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Spytkowice w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:45-15:45, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Spytkowice 34-745 Spytkowice 26. Deklaracja może być składana również za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu pod warunkiem opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP  od 20.12.2018 do 31.12.2018r.

W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych, Wójt Gminy Spytkowice w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki ostatniej złożonej deklaracji  przez właścicieli nieruchomości. Określając wysokość opłaty należy uwzględnić ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać w kasie Urzędu Gminy Spytkowice lub  przelewem na rachunek bankowy: 79881500020000000093640001. Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie (15 marzec, 15 czerwiec, 15 wrzesień, 15 grudzień).

Uwaga!
Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice traktowane są jako odpady zmieszane. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów, w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, po drugim zgłoszeniu przez operatora nieprawidłowego gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych lub braku segregacji odpadów, będą ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości opłaty za odpady zmieszane za okres, w którym odpady nie były selektywnie zbierane.
Przypominamy również,  że właściciele nieruchomości,  na których nie zamieszkują mieszkańcy (obiekty handlowe, usługowe, instytucje,  obiekty świadczące usługi hotelarskie, oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą), zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Załączniki do dokumentu: