INFORMACJE O ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Mieszkańcy Gminy Spytkowice,

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Spytkowice. W tym celu Rada Gminy przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice. Podjęła również stosowne uchwały dotyczące wysokości opłaty za odbieranie odpadów, metody jej naliczania, a także trybu, sposobu i częstotliwości jej wnoszenia.

Ponadto od 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w związku zmienia się sposób selektywnego zbierania odpadów z tworzyw sztucznych i metali, które do tej pory zbierane były osobno, a on 1 stycznia 2018 r. będą one zbierane razem do pojemnika koloru żółtego.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wprowadzonych zmian można dostać na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice

Podstawowym dokumentem, służącym do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać w zakładce „Deklaracje i opłaty”.
Natomiast do odbioru odpadów z przedsiębiorstwa właściciel powinien wybrać firmę, która odbierze osobno odpady z jego działalności  gospodarczej z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Spytkowice podanego poniżej:

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wprowadzenie zmian w zakresie gospodarowania odpadami podyktowane jest koniecznością usprawnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redukcją ilości odpadów kierowanych do składowania oraz wyeliminowaniem tzw. dzikich wysypisk odpadów. Obowiązek wprowadzenia Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) w Gminie wynika z uregulowań ustawowych. Liczę na owocną współpracę z Państwem w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie. Mam nadzieję, że nasz wspólny wysiłek podniesie poziom ochrony środowiska naturalnego i poprawi wygląd naszej wsi.
Gmina Spytkowice wyłoniła w drodze przetargu firmę KOMBUD. FHU, 34-242 Łętownia 378, która odbiera odpady od właścicieli nieruchomości w 2018 r.

WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA W 2018 ROKU
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 roku to nie więcej niż 40%.
Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali w 2018 roku wynosi 20%.


LOKALIZACJE KONTENERÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Lokalizacja kontenerów do selektywnej zbiórki:
- pod Urzędem Gminy Spytkowice – tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, baterie, pojemnik na odzież używaną i tekstylia;
- przy Oczyszczalni ścieków w dolnych Spytkowicach – tworzywa sztuczne, szkło, makulatura- pod Szkołą Podstawową nr 2
- tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, pojemnik na odzież używaną i tekstylia
- pod Szkołą Podstawową nr 3 – tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, pojemnik na odzież używaną i tekstylia

INFORMACJE O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

"Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych oraz Odpadów Poprodukcyjnych Stefan Łukaszka"
Adres: 34-745 Spytkowice 567