Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

INFORMACJE O ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Mieszkańcy Gminy Spytkowice,

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Spytkowice. W tym celu Rada Gminy przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice. Podjęła również stosowne uchwały dotyczące wysokości opłaty za odbieranie odpadów, metody jej naliczania, a także trybu, sposobu i częstotliwości jej wnoszenia.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice

Podstawowym dokumentem, służącym do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać poniżej.

Natomiast do odbioru odpadów z przedsiębiorstwa właściciel powinien wybrać firmę, która odbierze osobno odpady z jego działalności  gospodarczej z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Spytkowice podanego poniżej:

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Płatności za odpady należy dokonywać w kwocie określonej w złożonej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, uiszcza się raz na kwartał, bez wezwania, w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego tj. 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia.

Przekroczenie terminu zapłaty będzie skutkowało naliczeniem odsetek.  Natomiast opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Opłatę można wnosić gotówką w kasie Urzędu Gminy Spytkowice albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Spytkowice, w tytule podając swoje dane, adres nieruchomości zamieszkałej, zgodnie z wypełnioną deklaracją oraz okres za jaki dokonywana jest płatność.

Nr konta bankowego: 79 8815 0002 0000 0000 9364 0001

Ustalone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny (segregacja) wynosi:
a) dla gospodarstw 1 osobowych - 7 zł miesięcznie
b) dla gospodarstw 2 osobowych – 14 zł miesięcznie
c) dla gospodarstw 3-5 osobowych - 24 zł miesięcznie
d) dla gospodarstw powyżej 5 osób - 36 zł miesięcznie
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (nieposegregowane) wynosi:
a) dla gospodarstw 1 osobowych - 12 zł miesięcznie
b) dla gospodarstw 2 osobowych – 24 zł miesięcznie
c) dla gospodarstw 3-5 osobowych - 40 zł miesięcznie
d) dla gospodarstw powyżej 5 osób - 57 zł miesięcznie

Opłata za odpady posegregowane jest niższa. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (segregacji odpadów) Wójt Gminy Spytkowice w drodze decyzji, naliczy wyższą opłatę za odbieranie odpadów zebranych nieselektywnie. Sposób prowadzenia segregacji odpadów będzie podlegał kontroli. Nie wyklucza się zmian stawek opłat.

Wprowadzenie zmian w zakresie gospodarowania odpadami podyktowane jest koniecznością usprawnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redukcją ilości odpadów kierowanych do składowania oraz wyeliminowaniem tzw. dzikich wysypisk odpadów. Obowiązek wprowadzenia nowej gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie wynika z uregulowań ustawowych, do których Polska zobowiązała się przystępując do Unii Europejskiej. Liczę na owocną współpracę z Państwem w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie. Mam nadzieję, że nasz wspólny wysiłek podniesie poziom ochrony środowiska naturalnego i poprawi wygląd naszej wsi.

Gmina Spytkowice wyłoniła w drodze przetargu firmę

A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o, ul. Kozubek 1, 34-480 Jabłonka, która odbiera odpady od właścicieli nieruchomości.

Odpady zmieszane zebrane od mieszkańców Gminy Spytkowice przekazywane są do:
•    Instalacji IB Sp. z o.o. ul. Miłośników Podhala 1, 34-425 Biały Dunajec,

Odpady segregowane przekazywane są do recyklingu do:
•    Instalacji IB Sp. z o.o. ul. Miłośników Podhala 1, 34-425 Biały Dunajec;
•    Zakład Gospodarowania Odpadami WIDO SP z o.o.

WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA W 2017 ROKU

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 roku to nie więcej niż 45.

LOKALIZACJE KONTENERÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Lokalizacja kontenerów do selektywnej zbiórki:
- pod Urzędem Gminy Spytkowice – tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, baterie, pojemnik na odzież używaną i tekstylia;
- przy Oczyszczalni ścieków w dolnych Spytkowicach – tworzywa sztuczne, szkło, makulatura
- pod Szkołą Podstawową nr 2 – tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, pojemnik na odzież używaną i tekstylia
- pod Szkołą Podstawową nr 3 – tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, pojemnik na odzież używaną i tekstylia

INFORMACJE O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

"Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych oraz Odpadów Poprodukcyjnych Stefan Łukaszka"
Adres: 34-745 Spytkowice 567