Aktualności odpady

Kontrola umów na odbiór odpadów

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) oraz Uchwały NR XXXIII/162/2017 Rady Gminy Spytkowice  z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice, Wójt Gminy  informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, za pośrednictwem pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi Urzędu gminy Spytkowice.

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta Gminy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

INFORMACJA

Drodzy mieszkańcy Gminy Spytkowice informujemy iż od września 2019r. w naszej miejscowości prowadzona będzie  kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Sprawdzane będą wyrywkowo worki oraz pojemniki na odpady zmieszane. W przypadku zgłoszonej segregacji, w pojemnikach lub workach na odpady zmieszane nie powinno być odpadów zbieranych selektywnie, tj.

Informacja

Szanowni mieszkańcy Gminy Spytkowice uprzejmie informujemy, iż od miesiąca czerwca 2019r brak kodu kreskowego na workach lub pojemnikach skutkuje brakiem odbioru odpadów komunalnych.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że zbiórka odbędzie się w dniach od 1 KWIETNIA 2019r. do 8 MAJA 2019r.

PONIEDZIAŁEK –WTOREK- ŚRODA- PIĄTEK:   8.00 – 16.00 CZWARTEK : 11.00-19.00

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy o konieczności odbioru kodów kreskowych na worki przeznaczone na odpady komunalne segregowane i niesegregowane, przed następnym wywozem odpadów komunalnych w Gminie Spytkowice w miesiącu marcu. Kody można odbierać codziennie od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy Spytkowice w godzinach 7.45-15.45, W pokoju nr 8. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 182688370 wew.48.

INFORMACJA

Od dnia 02.01.2019r WORKI NA ODPADY KOMUNALNE WYDAWANE SĄ W: PONIEDZIAŁKI I ŚRODY W GODZINACH: 8.00-15.00
 

Informacja o zmianie sposobu segregacji

Zgodnie z uchwaloną przez Radę Gminy Spytkowice zmianą w Regulaminie zachowania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice, od 1 stycznia 2018 r. wprowadza się zmianę w sposobie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Od tej pory do worków/pojemników koloru żółtego będzie można wrzucać odpady metalowe.

Strony